Tag Archives: SQL Operátory

SQL ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS – Součty a mezisoučty

By | 14.9.2017

Co takhle rozšířit si GROUP BY klauzuli o využití užitečných operátorů? GROUP BY používáme v SQL při agregačních operacích a platí, že při jejím použítí dochází k agregaci přes všechny sloupce. Pomocí takto jednoduchého „groupování“ ale nejsme schopni udělat součty a mezisoučty (Totals a subtotals). Existuje několik operátorů, pomocí kterých se jednoduše můžeme na Totals dotázat. Po… Read More »

SQL UNION Operátor – Sjednocení množin

Operátor UNION vám v SQL umožní propojit 2 výsledky dotazů a odstranit všechny duplicity, které v nich existují. Lze říci, že operátor ve výsledků provádí DISTINCT ve výsledném sjednocení záznamů. Syntaxe SELECT Sloupec FROM dbo.Tabulka WHERE Podmínka      UNION SELECT Sloupec FROM dbo.Tabulka WHERE Podmínka; Syntaxe je stejně jako u všech Set operators stejná. Výsledkem sjednocení jsou všechny záznamy z… Read More »

SQL IN operátor – Více hodnot v podmínce

IN operátor v t-sql použijeme v případě, kdy potřebujeme ve WHERE klauzuli vymezit podmínku současně na několik diskrétních hodnot. Je podobný s operátorem BETWEEN, ale je tam jeden velký rozdíl. Rozdíl mezi IN a BETWEEN: BETWEEN použijeme k definování rozsahu, který je spojitý IN používáme k definování hodnot, které jsou diskrétní – nespojité Syntaxe IN… Read More »

SQL BETWEEN operátor – Definujeme rozsah v podmínce

Tento operátor používáme v SQL když potřebujeme ověřit, jestli určitá hodnota patří do nějakého rozsahu. Tento operátor se používá spolu s „AND“ příkazem, kterým definujeme daný rozsah. Operátor můžeme použít ve většině klauzulí, ale nejčastěji se s ním setkáme ve WHERE při stanovení omezující podmínky. Syntaxe : SELECT Datum FROM dbo.Tabulka WHERE Datum BETWEEN ‚1900-01-01‘ and ‚2050-12-31‘ Podmínku… Read More »

SQL EXISTS operátor – Test existence

EXISTS je T-SQL operátor, pomocí kterého lze otestovat existenci výsledku ve vnořeném dotazu (subquery) a na základě toho provést dotaz nebo nějakou úlohu. Sql EXISTS provádí tzv. „Existence test“. Syntaxe SQL EXISTS 1 SQL Dotaz: SELECT Sloupce FROM dbo.Tabulka WHERE EXISTS    (SELECT Sloupce     FROM Dbo.Tabulka2     WHERE Podminka); (!!!) Pozor operátor… Read More »

SQL LIKE operátor s příklady – umíte použít wildcards?

By | 27.4.2017

Tento operátor umožňuje vyhledat řetězec textu na základě určitého paternu. Nejčastěji ho využijete v klauzuli WHERE, ale dá se aplikovat v libovolné části SQL dotazu, např. SELECT, UPDATE nebo DELETE. T-SQL LIKE má následující syntaxi: Syntaxe: SELECT <Sloupec 1> FROM dbo.Tabulka WHERE <Sloupec> LIKE <patern>; Operátor se dá použít i k aplikaci negativně vymezené podmínky, použili bychom tedy… Read More »