Category Archives: SQL Funkce

Pod rubrikou SQL funkce naleznete články a tutoriály, které obsahují informace o tom, jak funkce v SQL používat včetně příkladů… Mapa článků v rubrice dle abecedy »

SQL Datum – Dnešní datum, číslo týdne, měsíce a další skripty

By | 11.12.2018

Operace nad datumovými datovými typy jsou hodně frekventované a často potřebujeme pomocí SQL funkcí získat datum nebo nějakou jinou informaci, která z datumu vychází – například číslo týdne, měsíce, roku, posledního dne v měsíci a podobně. Dnešní datum – GETDATE(), SYSDATETIME() Dnešní datum a čas k okamžiku realizace dotazu můžeme získat dvěma způsoby. Prvním je… Read More »

SQL Chyba – Conversion failed when converting the varchar value to data type int

By | 11.12.2018

Chybu Conversion failed when converting the varchar value to data type int vypíše SQL Server v momentě, kdy se snažíme hodnotu, která je uložena jako datový typ varchar (text) konvertovat na datový typ INTEGER. To nemusí být problém pokud máme jako varchar uložena čísla, ale problém nastane pokud se nám mezi tato čísla zamíchá nějaký text. Pokud… Read More »

SQL CONCAT_WS – spojení textových řetězců se separátorem

By | 30.9.2018

Jednou z novinek ve verzi SQL Server 2017 je nasazení nové funkce CONCAT_WS. Funkce dělá to samé jako CONCAT (viz velký článek o string funkcích), ale narozdíl od ní umožňuje zadat v prvním argumentu separátor – znak, kterým jsou jednotlivé stringy odděleny. Typickým využitím funkce může být generování csv souborů. Syntaxe CONCAT_WS CONCAT_WS ( separátor, argument1,… Read More »

SQL TRIM, LTRIM, RTRIM funkce – očištění mezer z textu

By | 30.9.2018

Když se pár chytrých hlav z Microsoftu dá dohromady, může z toho vzniknout nějaké to vylepšení :). Jedním z těchto vylepšení, které přišlo s edici SQL Server 2017 je funkce TRIM. Tato funkce umožňuje na obou stranách nějakého textu (stringu) odstranit mezery. Edice před SQL Server 2017 obsahovaly pouze funkce LTRIM A RTRIM Dlouhodou dobu… Read More »

SQL Server edice a verze – Jak jednoduše zjistit verzi a edici SQL Server

By | 30.9.2018

Způsobů jak zjistit verzi, na které běží SQL Server instance vč. edice je více. Jedním ze způsobů je zobrazit si vlastnosti (properities) nad SQL Server instancí. Tam uvidíme identifikátor verze. Jak z čísla poznat verzi SQL Serveru? Moje verze SQL serveru viz screenshot je 14.0.2002.14. Důležité je první předčíslí, které udává verzi, která je v… Read More »

SQL STRING_AGG – spojení řádků do jedné hodnoty (concat string)

By | 30.9.2018

Nedávno jsem řešil úlohu, když jsem potřeboval v tabulce spojit řádky v nějaké tabulce do 1 string hodnoty. To nebylo u SQL Server ještě nedávno úplně jednoduché, protože narozdíl od třeba mysql neobsahoval speciální funkci k tomu určenou (muselo se na to jít přes příkaz FOR XML PATH). V SQL Server 2017 byla ale nasazena… Read More »

SQL OPENJSON funkce – Jak parsovat JSON soubory?

By | 2.7.2018

Jedna z novinek, která přišla v nedávných SQL Server verzích je nativní podpora pro JSON formáty. Tato novinka přišla s SQL verzí 2016 (psal jsem o tom v tomto článku). JSON soubor je strukturovaný zápis dat pomocí jednoduché notace (podobně jako např. XML). Podívejme se blíže na novou funkci – OPENJSON. Příklad na SQL funkci… Read More »

SQL SUBSTRING funkce – Část řetězce

By | 4.5.2017

Funkce SUBSTRING slouží v SQL k výběru části textového řetězce v textu. Tato funkce patří do textových funkcí – string functions. Před časem jsem napsal velký přehled T-SQL textových funkcí -najdete ho je zde Syntaxe SELECT SUBSTRING(text, <počáteční pozice znaku textu, který chceme vybrat>, <počet znaků od počátečního znaku>) Funkce má 3 argumenty: Pole s textem ve kterém provádíme… Read More »

SQL COUNT funkce – jak si spočítat řádky v tabulce?

By | 2.5.2017

Funkce sql COUNT patří do Agregačních funkcí  a je to jedna z nejjednodušších a nejpoužívanějších funkcí v SQL. Umožňuje spočítat řádky v určitém sloupci nebo řádky v celé tabulce. (!!!) Pokud počítáme pomocí sql COUNT počet záznamů nad určitým sloupcem, jsou NULL záznamy vynechány. Syntaxe SQL COUNT funkce: 1 Počet řádků v celé tabulce: SELECT COUNT(*)… Read More »

SQL REPLACE funkce – Nahrazení textového řetězce

By | 2.5.2017

Funkce SQL REPLACE slouží k nahrazení textového řetězce nebo jeho části. Můžeme ho zařadit do textových funkcí – string functions. Před časem jsem napsal velký přehled T-SQL textových funkcí -najdete ho je zde Syntaxe funkce REPLACE SELECT REPLACE(<Pole s text ve kterém nahrazujeme>, <nahrazovaný znak>, <nahrazující znak>) FROM dbo.Tabulka Funkce má 3 argumenty: Pole s… Read More »

SQL ISNULL a COALESCE funkce – jaké jsou rozdíly a použítí

By | 1.5.2017

ISNULL a COALESCE jsou funkce, které slouží k práci s prázdnými hodnotami (NULL). Obě funkce vrací první hodnotu, která je různá od NULL z předem nadefinovaných vstupních parametrů. Mezi oběma funkcemi jsou ale rozdíly. Syntaxe ISNULL: SELECT ISNULL(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>) FROM dbo.Tabulka Syntaxe COALESCE: SELECT COALESCE(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 2>,…) FROM dbo.Tabulka Rozdíly mezi… Read More »

SQL Textové funkce (String functions) – Velký přehled textových funkcí

By | 10.4.2017

TSQL není jazykem, který byl primárně navržen pro nějaká velká kouzla s textovými řetězci a manipulaci s nimi. V MS SQL Server tedy nenajdeme příliš vestavěných (build in) funkcí pro práci s textovými řetězci. I přes to se takové funkce najdou a budou se nám určitě hodit, Pojďme se na SQL String Functions – textové funkce podívat. 1)… Read More »

SQL Agregační funkce – SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG

By | 20.8.2016

SQL agregační funkce – AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM jsou jedny z nejpoužívanějších. Často totiž potřebujeme něco sečíst, zprůměrovat, určit minimální a maximální hodnotu. Při aplikaci agregační funkce je přítomnost klauzule GROUP BY povinná (pokud tedy zrovna neprovádíme operace nad okny pomocí OVER()). Seznam agregačních funkcí: AVG() – Vrátí přůměrnou hodnotu ze souboru dat COUNT()… Read More »

SQL Funkce na pořadí – ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE

By | 20.8.2016

SQL funkce na pořadí (ranking functions) nám umožňují přiřazovat v záznamům v tabulce pořadí na základě hodnoty nějakého pole nebo polí. Ranking funkce se vyznačují tím, že klauzule OVER() je povinná. Funkcí na pořadí řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také agregační funkce a Offset funkce (na stránkování). Seznam ranking… Read More »

SQL OFFSET Funkce – LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE

By | 20.8.2016

OFFSET funkce jsou v MS SQL Server relativně nové, jsou dostupné teprve od verze SQL Server 2012. Tyto funkce umožňují “listovat” mezi řádky tabulky. Lépe řečeno na řádku aktuálním si můžete prostředníctvím takových funkcí sáhnout na řádek minulý nebo následující. Tyto funkce řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také agregační funkce… Read More »