SQL Cursor – Ukázka jak funguje SQL kurzor

Nedávno mi psal do komentáře David, že by jej potěšil článek o kurzorech (Chybí vám tu nějaký článek? Napiště si o něj). Mám teď volněji, tak se tu pokusím tady něco uvařit. Každopádně, kurzory jsou obecně velmi slow operace a používal bych je jako možnost poslední instance. Často jde úloha řešit bez kurzoru (rekurzivním dotazem, cross joinempomocnou tabulku, computed columns atp).

Skript s kurzorem má tyto části

  1. Deklarujeme proměnnou (nebo proměnné), které se budou v rámci kurzoru měnit
  2. Deklarujeme kurzor a přiřadíme kurzor typicky nějakému sloupci v tabulce
  3. Otevřeme kurzor – přes příkaz OPEN <název kursoru>
  4. Přiřazení hodnot z kurzoru – přes příkaz FETCH NEXT FROM <název kursoru> INTO <proměnné z bodu 1> přiřadíme proměnným z bodu 1 hodnoty z kurzoru
  5. Zpracování SQL příkazu s využitím hodnoty (viz 4) v cyklu (loopujeme pořád dokola dokud není co kurzoru přiřadit
  6. Zavření kurzoru – přes příkaz CLOSE <název kursoru>
  7. Vymažeme kurzor – přes příkaz DEALLOCATE <název kursoru>

Celý skript s kurzorem pak může vypadat takto

Cílem je vypsat všechny zaměstnance z tabulky [AdventureworksDW2016CTP3].[dbo].[DimEmployee] (sample databáze Microsoft) – poznámky do kódu

USE AdventureworksDW2016CTP3

/* (1) Deklarujeme proměnné, které budeme chtít zobrazovat (ID zaměstnance a jeho jméno a příjmení */
DECLARE @Zamestnanec_ID INT ,@Zamestnanec_JmenoPrijmeni VARCHAR(255);

PRINT '===> SEZNAM ZAMESTNANCU <===';

/* (2) Deklarujeme kurzor a přiřadíme jej */
DECLARE muj_cursor CURSOR FOR
SELECT [EmployeeKey],CONCAT([FirstName],' ', [LastName])
FROM [AdventureworksDW2016CTP3].[dbo].[DimEmployee]
ORDER BY [EmployeeKey];

/* (3) Otevřeme kurzor */
OPEN muj_cursor

/* (4) Přiřadíme zpracovávaným proměnným hodnoty z kurzoru */
FETCH NEXT FROM muj_cursor
INTO @Zamestnanec_ID,@Zamestnanec_JmenoPrijmeni

PRINT 'Zamestnanec_ID Zamestnanec_JmenoPrijmeni'

/* (5) Zpracujeme SQL příkaz. V našem případě necháme přes přes PRINT vypsat hodnoty. Přes WHILE necháme cyklus proběhnout tolikrát, kolikrát ještě existuje další řádek v tabulce [AdventureworksDW2016CTP3].[dbo].[DimEmployee]. To zjišťujeme přes funkci @@FETCH_STATUS. Jak můžete vidět, tak loop proběhne pouze tehdy, pokud je hodnota funkce @@FETCH_STATUS = 0. Hodnota 0 znamená, že  “FETCH NEXT FROM muj_cursor” proběhlo úspěšně => je co zpracovat. Pokud kurzor dorazí na poslední řádek v tabulce a pokusíme se přiřadit další hodnotu, tak @@FETCH_STATUS by byla -1 a cyklus tím končí.*/

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
PRINT ' -' + CAST(@Zamestnanec_ID as VARCHAR(10)) +'- '+ CAST(@Zamestnanec_JmenoPrijmeni as VARCHAR(20))

FETCH NEXT FROM muj_cursor
INTO @Zamestnanec_ID,@Zamestnanec_JmenoPrijmeni

END

/* (6) Zavření kurzoru */
CLOSE muj_cursor;

/* (7) Vymazání kurzoru */
DEALLOCATE muj_cursor;

SQL Kurzor - výsledek příkladu

Syntaxe deklarování SQL Cursor

DECLARE cursor_name CURSOR [ LOCAL | GLOBAL ]
[ FORWARD_ONLY | SCROLL ]
[ STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD ]
[ READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC ]
[ TYPE_WARNING ] FOR select_statement
[ FOR UPDATE [ OF column_name [ ,…n ] ] ] [;]

Více o kurzoru a speciálních nastaveních na webu microsoft – https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/declare-cursor-transact-sql?view=sql-server-2017

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL Cursor – Ukázka jak funguje SQL kurzor
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.